۵

دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته سامسونگ

 دوربین مدار بسته سامسونگ سری آنالوگ

دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCD-2022P

دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCD-2022P(کد: )

دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCD-2022P لنز ۳٫۷ – ۷۰۰TVL – SSDR-HLC-BLC
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCD-2022RP

دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCD-2022RP(کد: )

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-2022RP لنز ۳٫۷ – ۷۰۰TVL – SSDR-HLC-BLC -دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCD-2082P

دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCD-2082P(کد: )

دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCD-2082P لنز ۲٫۸ به ۱۰ – ۷۰۰TVL – SSDR-HLC-BLC
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCD-5083RP

دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCD-5083RP(کد: )

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-5083RP لنز ۳ به ۱۰ – ۱۰۰۰TVL – SSDR-HLC-BLC-WDR -دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCV-5083RP

دوربین مدار بسته دام آنالوگ سامسونگ مدل SCV-5083RP(کد: )

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCV-5083RP لنز ۲٫۸ به ۱۰ – ۱۰۰۰TVL – SSDR-HLC-BLC -WDR -دید در شب
۰٫۰۰ ریال

 دوربین مدار بسته سامسونگ مدل آنالوگ بولت

دوربین مدار بسته بولت آنالوگ سامسونگ مدل SCO-5083RP

دوربین مدار بسته بولت آنالوگ سامسونگ مدل SCO-5083RP (کد: )

لنز۲٫۸ به ۱۰ – ۱۰۰۰TVL – SSDR-HLC-BLC -دید در شب
۰٫۰۰ ریال

 دوربسن مدار بسته سامسونگ سری صنعتی

دوربین مدار بسته صنعتی سامسونگ مدل SCB-5000P

دوربین مدار بسته صنعتی سامسونگ مدل SCB-5000P(کد: )

بدون لنز – ۱۰۰۰TVL – SSDR-HLC-BLC
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته صنعتی سامسونگ مدل SCB-5003P

دوربین مدار بسته صنعتی سامسونگ مدل SCB-5003P(کد: )

بدون لنز – ۱۰۰۰TVL – SSDR-HLC-BLC -WDR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته صنعتی سامسونگ مدل SCZ-2370P

دوربین مدار بسته صنعتی سامسونگ مدل SCZ-2370P(کد: )

زوم ۳۷ برابر- لنز ۳٫۵ به ۱۳۹ – ۶۰۰TVL – SSDR-HLC-BLC
۰٫۰۰ ریال

 دوربین مدار بسته صنعتی دیجیتال سامسونگ

سامسونگ مدل SND-7084RP (کد: )

۳ مگا پیکسل -لنز ۳ به ۸٫۵-دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SND-L5013P

دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SND-L5013P(کد: )

۱٫۳ مگاپیکسل-لنز ثابت ۳
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SND-L6013R

دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SND-L6013R(کد: )

۲ مگا پیکسل-لنز ثابت ۳٫۶-دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SND-L6083R

دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SND-L6083R(کد: )

۲ مگا پیکسل-لنز ثابت ۲٫۸ به ۱۲-دیذ دس شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SNV-6084RP

دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SNV-6084RP(کد: )

۲ مگا پیکسل -ضذ ضربه -لنز ۳ به۸٫۵-دید در شب-WDR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SNV-7084RP

دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SNV-7084RP(کد: )

۳ مگا پیکسل -ضذ ضربه – لنز ۳ به ۸٫۵ -دید در شب-WDR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SNV-L5083R

دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SNV-L5083R(کد: )

۱٫۳ مگا پیکسل -ضذ ضربه-لنز ۲٫۸ به ۱۲-WDR -دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SNV-L6083R

دوربین مدار بسته IP سامسونگ مدل SNV-L6083R(کد: )

۲ مگا پیکسل -ضذ ضربه – لنز ۲٫۸ به ۱۲ – WDR -دید در شب
۰٫۰۰ ریال

 دوربین مدار بسته IP سامسونگ

دوربین مدار بسته IP بولت سامسونگ مدل SNO-5013RP

دوربین مدار بسته IP بولت سامسونگ مدل SNO-5013RP (کد: )

۱٫۳ مگا پیکسل-لنز ثابت ۲٫۸ به ۱۲ -دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته IP بولت سامسونگ مدل SNO-6011RP

دوربین مدار بسته IP بولت سامسونگ مدل SNO-6011RP (کد: )

۲ مگا پیکسل -لنز ثابت ۳٫۸-دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته IP بولت سامسونگ مدل SNO-7084RP

دوربین مدار بسته IP بولت سامسونگ مدل SNO-7084RP (کد: )

۳ مگا پیکسل -ضذ ضربه -لنز ۳ب ۸٫۵ دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته IP بولت سامسونگ مدل SNO-L6083RP

دوربین مدار بسته IP بولت سامسونگ مدل SNO-L6083RP (کد: )

۲ مگا پیکسل -لنز ۳به۱۰ دید در شب
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته صنعتی IP سامسونگ

دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNB-5001P

دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNB-5001P

(کد: )
۱٫۳ مگا پیکسل – SD MEMORY
۰٫۰۰ ریال
دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNB-6003P

دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNB-6003P

(کد: )
۲ مگاپیکسل
۰٫۰۰ ریال
دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNB-6010P

دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNB-6010P

(کد: )
۲ مگا پیکسل-همراه با کابل ۵ متری مخصوص
۰٫۰۰ ریال
دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNB-7001P
۳ مگاپیکسل
۰٫۰۰ ریال
دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNB-7004P

دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNB-7004P(کد: )

۳ مگا پیکسل- WDR
۰٫۰۰ ریال

 دوربین های مدار بسته سامسونگ سری دام صنعتی (IP)

دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNP-3120P

دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNP-3120P

(کد: )

۱ مگا پیکسل- IP66 12X ZOOM
دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNP-3120VHP

دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNP-3120VHP

(کد: )
۱ مگا پیکسل-ضذ ضربه – IP66 12X ZOOM
۰٫۰۰ ریال
دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNP-5300HP

دوربی مدار بسته صنعتی IP سامسونگ مدل SNP-5300HP(کد: )

۱٫۳ مگا پیکسل- IP66 30X ZOOM
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته اسپید دام IP سامسونگ مدل SNP-3371THP

دوربین مدار بسته اسپید دام IP سامسونگ مدل SNP-3371THP

(کد: )
۱ مگا پیکسل-۳۷X ZOOM
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته اسپید دام IP سامسونگ مدل SNP-5200HP

دوربین مدار بسته اسپید دام IP سامسونگ مدل SNP-5200HP

(کد: )
۱٫۳ مگا پیکسل- IP66 20X ZOOM
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته اسپید دام IP سامسونگ مدل SNP-6200RHP

دوربین مدار بسته اسپید دام IP سامسونگ مدل SNP-6200RHP

(کد: )
۲ مگا پیکسل- IP66 -دید در شب ۲۰X ZOOM
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته اسپید دام IP سامسونگ مدل SNP-6320RHP

دوربین مدار بسته اسپید دام IP سامسونگ مدل SNP-6320RHP

(کد: )
۲ مگا پیکسل- IP66 -دید در شب ۳۲X ZOOM
۰٫۰۰ ریال

 

انواع dvr ضبط تصویر دوربین مدار بسته سری سامسونگ

 

دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRD-1653D

دستگاه ضبط دیجیتال dvr دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SRD-1653D

(کد: )
۱۶CH – CIF+HDD 1000
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRD-1676D

دستگاه ضبط دیجیتال دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SRD-1676D

(کد: )
۱۶CH – D1+HDD 1000
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRD-450H

دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRD-450H

(کد: )

۴CH- CIF +HDD 500
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRD-476D

دستگاه ضبط دیجیتال دوربین سامسونگ مدل SRD-476D

(کد: )
۴CH-D1+HDD 1000
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRD-876D

دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRD-876D

(کد: )
۸CH – D1+HDD 1000
۰٫۰۰ ریال

 

دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRN-1000D

دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRN-1000D

(کد: )
رکوردر ۳۲ کانال+ یک هارد یک ترابایت وسترن
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRN-1673S

دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRN-1673S

(کد: )

رکوردر ۱۶ کانال+ یک هارد یک ترابایت وسترن
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRN-4000D

دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRN-4000D

(کد: )

رکوردر ۶۴ کانال+ یک هارد یک ترابایت وسترن
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRN-472S

دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRN-472S

(کد: )

رکوردر ۴ کانال+یک هارد یک ترابایت وسترنن+ ۴پورت POE
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRN-873S

دستگاه ضبط دیجیتال سامسونگ مدل SRN-873S

(کد: )
رکوردر ۸ کانال+ یک هارد یک ترابایت وسترن
۰٫۰۰ ریال

مدل های دوربین مدر بسته HIKVISION

 

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-IRM

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-IRM (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution IR Range • ۱۰m to 20m Body Type • Metal Body IP66 (White) Lens Type • Fixed 2.8mm or 3.6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-IRP

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-IRP (کد: )

دوربین مدار بسته Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution …
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-VFIR3

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-VFIR3 (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution IR Range • ۴۰m Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Vari-focal 2.8m-12m Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)- VFIR3

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)- VFIR3 (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” PICADIS Resolution • ۷۲۰TVL high resolution IR Range • ۴۰m Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Vari-focal 2.8m-12m Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)-IRM

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)-IRM (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” PICADIS Resolution • ۷۲۰TVL high resolution IR Range • ۱۰m to 20m Body Type • Metal Body IP66 (White) Lens Type • Fixed 2.8mm or 3.6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)-IRP

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)-IRP (کد: )

دوربین مدار بسته HIKVISION Imaging Sensor • ۱/۳” PICADIS Resolution • ۷۲۰TVL high resolution …
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56A2P(N)-IT1

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56A2P(N)-IT1 (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution IR Range • ۲۰m (EXIR) Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Fixed 2.8mm or 3.6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56A2P(N)-IT3

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56A2P(N)-IT3 (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution IR Range • ۴۰m (EXIR) Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Fixed 3.6mm or 6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56C2P(N)-IT1

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56C2P(N)-IT1 (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” PICADIS Resolution • ۷۲۰TVL high resolution IR Range • ۲۰m (EXIR) Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Fixed 2.8mm or 3.6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56C2P(N)-IT3

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56C2P(N)-IT3 (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” PICADIS Resolution • ۷۲۰TVL high resolution IR Range • ۴۰m (EXIR) Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Fixed 3.6mm or 6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CS54A1P(N)-IRS

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CS54A1P(N)-IRS (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution Other Abilities • OSD menu, MIC Body Type • Metal Body IP66 (White) Lens Type • C/CS Mount 3.6 Camera Type • MINI DOME
۰٫۰۰ ریال

دور بین مدار بسته آنالوگ HIKVISION

 

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-IRM

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-IRM (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution IR Range • ۱۰m to 20m Body Type • Metal Body IP66 (White) Lens Type • Fixed 2.8mm or 3.6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-IRP

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-IRP (کد: )

دوربین مدار بسته Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution …
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-VFIR3

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55A2P(N)-VFIR3 (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution IR Range • ۴۰m Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Vari-focal 2.8m-12m Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)- VFIR3

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)- VFIR3 (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” PICADIS Resolution • ۷۲۰TVL high resolution IR Range • ۴۰m Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Vari-focal 2.8m-12m Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)-IRM

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)-IRM (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” PICADIS Resolution • ۷۲۰TVL high resolution IR Range • ۱۰m to 20m Body Type • Metal Body IP66 (White) Lens Type • Fixed 2.8mm or 3.6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)-IRP

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE55C2P(N)-IRP (کد: )

دوربین مدار بسته HIKVISION Imaging Sensor • ۱/۳” PICADIS Resolution • ۷۲۰TVL high resolution …
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56A2P(N)-IT1

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56A2P(N)-IT1 (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution IR Range • ۲۰m (EXIR) Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Fixed 2.8mm or 3.6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56A2P(N)-IT3

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56A2P(N)-IT3 (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution IR Range • ۴۰m (EXIR) Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Fixed 3.6mm or 6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56C2P(N)-IT1

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56C2P(N)-IT1 (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” PICADIS Resolution • ۷۲۰TVL high resolution IR Range • ۲۰m (EXIR) Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Fixed 2.8mm or 3.6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56C2P(N)-IT3

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CE56C2P(N)-IT3

(کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” PICADIS Resolution • ۷۲۰TVL high resolution IR Range • ۴۰m (EXIR) Body Type • Plastic Body (White) Lens Type • Fixed 3.6mm or 6mm Camera Type • Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CS54A1P(N)-IRS

دوربین مدار بسته دام آنالوگ HIKVISION مدل DS-2CS54A1P(N)-IRS

(کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” DIS Resolution • ۷۰۰TVL high resolution Other Abilities • OSD menu, MIC Body Type • Metal Body IP66 (White) Lens Type • C/CS Mount 3.6 Camera Type • MINI DOME
۰٫۰۰ ریال

دور بین مدار بسته صنعتی HIKVISION

 دوربین مدار بسته آنالوگ HIKVISION

دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC11A7P(N

دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC11A7P(N(کد: )

• ۱/۳” Sony EXView HAD CCD II Imaging Sensor Resolution • ۷۰۰TVL high resolution • ۰٫۰۰۰۱Lux/F1.2 Min. Illustration • OSD menu, 3D DNR, 75db W Other Abilities • C/CS Mount Lens Type • Box
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC1181P(N

دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC1181P(N(کد: )

• ۱/۳” Sony CCD Imaging Sensor Resolution • ۶۰۰TVL high resolution • ۰٫۰۰۱Lux/F1.2 Min. Illustration Other Abilities • OSD menu, DNR, DWDR • C/CS Mount Lens Type Camera Type • Box
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC11A1P(N

دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC11A1P(N(کد: )

• ۱/۳” Sony CCD Imaging Sensor Resolution • ۷۰۰TVL high resolution • ۰٫۰۰۱Lux/F1.2 Min. Illustration Other Abilities • OSD menu, DNR, DWDR • C/CS Mount Lens Type • Box
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC11A5P(N

دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC11A5P(N(کد: )

• ۱/۳” Sony EXView HAD CCD II Imaging Sensor Resolution • ۷۰۰TVL high resolution • ۰٫۰۰۰۱Lux/F1.2 Min. Illustration Other Abilities • OSD menu, 3D DNR, DWDR, E • C/CS Mount Lens Type • Box
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC11A8P(N

دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC11A8P(N(کد: )

• ۱/۳” Sony EXView HAD CCD II Imaging Sensor Resolution • ۷۰۰TVL high resolution • ۰٫۰۰۰۱Lux/F1.2 Min. Illustration Other Abilities • OSD menu, 3D DNR, DWDR, E • C/CS Mount Lens Type • Box
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته HIKVISION دیجیتال

 

دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2120F-IS

دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2120F-IS (کد: )

• ۱/۳” Progressive CMOS Imaging Sensor • ۲MP (1920*1080) /25FPS Resolution • ۳۰m IR Range • Metal Body IP66 (Vandal Proof) Body Type • Fixed 4mm Lens Type • POE, DWDR, DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2132-IS

دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2132-IS(کد: )

• ۱/۳” Progressive CMOS Imaging Sensor • ۳MP (2048*1536) /20FPS Resolution • ۳۰m IR Range • Metal Body IP66 (Vandal Proof) Body Type • Fixed 4mm Lens Type • POE, DWDR, DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2114WD-I

دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2114WD-I (کد: )

۱/۴” Progressive CMOS Imaging Sensor • ۱MP (1280*720) /25FPS Resolution • ۳۰m IR Range • Metal Body IP66 (Vandal Proof) Body Type • Fixed 4mm Lens Type • POE, WDR (100db) , DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2332I

دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2332I (کد: )

• ۱/۳” Progressive CMOS Imaging Sensor • ۳MP (2048*1536) /20FPS Resolution • ۳۰m (EXIR) IR Range • Plastic Body IP66 Body Type • Fixed 4mm Lens Type • POE, DWDR, DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2520F

دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2520F (کد: )

• ۱/۳” Progressive CMOS Imaging Sensor • ۲MP (1920*1080) /25FPS Resolution • -None- IR Range • Metal Body IP66 (Vandal Proof) Body Type • Fixed 4mm Lens Type • POE, DWDR, DNR, SD Card Support
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2532F-IS

دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2532F-IS(کد: )

• ۱/۳” Progressive CMOS Imaging Sensor • ۳MP (2048*1536) /20FPS Resolution • ۱۰m to 20m IR Range • Metal Body IP66 (Vandal Proof) Body Type • Fixed 4mm Lens Type • POE, DWDR, DNR, SD Card Support, Built-in Mic
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2720F-IS

دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2720F-IS (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۲MP (1920*1080) /25FPS IR Range • ۳۰m Body Type • Metal Body IP66 (Vandal Proof) Lens Type • Vari-focal 2.8m-12m Other Abilities • POE, DWDR, DNR, SD Card Support
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2732F-IS

دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2732F-IS (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۳MP (2048*1536) /20FPS IR Range • ۳۰m Body Type • Metal Body IP66 (Vandal Proof) Lens Type • Vari-focal 2.8m-12m Other Abilities • POE, DWDR, DNR, SD Card Support
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2942F

دوربین مدار بسته دام IP HIKVISION مدل DS-2CD2942F (کد: )

• ۱/۳” Progressive CMOS Imaging Sensor • ۴MP (2464*1520) /12FPS Resolution • -None- IR Range • Metal Body IP66 (Vandal Proof) Body Type • Fixed 1.6mm (180° Panaromic View) Lens Type • POE, DWDR, DNR, SD Card Support
۰٫۰۰ ریال

دوربین های مدار بسته IP هیک ویژن HIKVISION

 

دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2014WD-I

دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2014WD-I (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۴” Progressive CMOS Resolution • ۱MP (1280*720) /25FPS IR Range • ۳۰m Body Type • Metal Body IP66 Lens Type • Fixed 4mm Other Abilities • POE, WDR (100db), DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2020I

دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2020I (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۲MP (1920*1080) /25FPS IR Range • ۲۰m Body Type • Metal Body IP66 Lens Type • Fixed 4mm Other Abilities • POE, DWDR, DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2032I

دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2032I (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۳MP (2048*1536) /20FPS IR Range • ۳۰m Body Type • Metal Body IP66 Lens Type • Fixed 4mm Other Abilities • POE, DWDR, DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2232-I5

دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2232-I5(کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۳MP (2048*1536) /20FPS IR Range • ۵۰m (EXIR) Body Type • Metal Body IP66 Lens Type • Fixed 6mm Other Abilities • POE, DWDR, DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2620F-IS

دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2620F-IS (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۲MP (1920*1080) /25FPS IR Range • ۳۰m Body Type • Metal Body IP66 Lens Type • Vari-focal 2.8m-12m Other Abilities • POE, DWDR, DNR, SD Card Support
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2632F-IS

دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2632F-IS (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۳MP (2048*1536) /20FPS IR Range • ۳۰m Body Type • Metal Body IP66 Lens Type • Vari-focal 2.8m-12m Other Abilities • POE, DWDR, DNR, SD Card Support
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2T32-I3

دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2T32-I3(کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۳MP (2048*1536) /20FPS IR Range • ۳۰m Body Type • Metal Body IP66 Lens Type • Fixed 4mm Other Abilities • POE, DWDR, DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2T32-I5

دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2T32-I5(کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۳MP (2048*1536) /20FPS IR Range • ۵۰m Body Type • Metal Body IP66 Lens Type • Fixed 6mm Other Abilities • POE, DWDR, DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2T32-I8

دوربین مدار بسته بولت IP HIKVISION مدل DS-2CD2T32-I8(کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۳MP (2048*1536) /20FPS IR Range • ۸۰m Body Type • Metal Body IP66 Lens Type • Fixed 6mm Other Abilities • POE, DWDR, DNR
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته مخفی HIKVISION

 

دوربین مدار بسته مینیاتوری HIKVISION IP مدل DS-2CD2420FD-I

دوربین مدار بسته مینیاتوری HIKVISION IP مدل DS-2CD2420FD-I (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۲MP (1920*1080) /25FPS IR Range • ۱۰m Body Type • Plastic Body Lens Type • Fixed 2.8mm Other Abilities • POE, DWDR, DNR, SD Card Support, PIR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته مینیاتوری HIKVISION IP مدل DS-2CD2420FD-IW

دوربین مدار بسته مینیاتوری HIKVISION IP مدل DS-2CD2420FD-IW (کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۲MP (1920*1080) /25FPS IR Range • ۱۰m Body Type • Plastic Body Lens Type • Fixed 2.8mm • POE, DWDR, DNR, SD Card Support, Built-in Mic, PIR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته مینیاتوری HIKVISION IP مدل DS-2CD2432F-I

دوربین مدار بسته مینیاتوری HIKVISION IP مدل DS-2CD2432F-I(کد: )

Imaging Sensor • ۱/۳” Progressive CMOS Resolution • ۳MP (2048*1536) /20FPS IR Range • ۱۰m Body Type • Plastic Body Lens Type • Fixed 2.8mm • POE, DWDR, DNR, SD Card Support, Built-in Mic, WI-FI, PIR
۰٫۰۰ ریال

دستگاه ضبط تصاویر دوربین مدار بسته HIKVISION

(کد: )
Video Channels • ۴ Video Channel Audio Channels • ۱ Audio Channel Rec. Resolution • WD1(960*576), D1(720*576) Frame Rate • ۲۵FPS (WD1,D1,CIF) SATA Supported • ۱ SATA Up to 2TB Video Output• CVBS, VGA
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7104HWI-SH

دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7104HWI-SH(کد: )

Video Channels • ۴ Video Channel Audio Channels • ۱ Audio Channel Rec. Resolution • WD1(960*576), D1(720*576) Frame Rate • ۲۵FPS (WD1,D1,CIF) SATA Supported • ۱ SATA Up to 2TB Video Output • CVBS, VGA, HDMI
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7108HWI-SH

دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7108HWI-SH(کد: )

Video Channels • ۸ Video Channel Audio Channels • ۱ Audio Channel Rec. Resolution • WD1(960*576), D1(720*576) Frame Rate • ۲۵FPS (WD1,D1,CIF) SATA Supported • ۱ SATA Up to 2TB Video Output • CVBS, VGA, HDMI
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7108HWI-SL

دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7108HWI-SL(کد: )

Video Channels • ۸ Video Channel Audio Channels • ۱ Audio Channel Rec. Resolution • WD1(960*576), D1(720*576) Frame Rate • ۲۵FPS (WD1,D1,CIF) SATA Supported • ۱ SATA Up to 2TB Video Output• CVBS, VGA
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7204HFI-SH

دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7204HFI-SH(کد: )

Video Channels • ۴ Video Channel Audio Channels • ۱ Audio Channel Rec. Resolution • D1(720*576), CIF(352*288) Frame Rate • ۲۵FPS (D1,CIF) SATA Supported • ۱ SATA Up to 2TB Video Output • CVBS, VGA, HDMI
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7204HI-SL

دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7204HI-SL(کد: )

Video Channels • ۴ Video Channel Audio Channels • ۱ Audio Channel • WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF Rec. Resolution Frame Rate • ۱۲FPS (D1), 25FPS (CIF) SATA Supported • ۱ SATA Up to 2TB Video Output • CVBS, VGA, HDMI
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7204HVI-SV

دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7204HVI-SV(کد: )

Video Channels • ۴ Video Channel Audio Channels • ۱ Audio Channel • WD1(960*576), D1(720*576), CIF Rec. Resolution Frame Rate • ۱۵FPS (D1,WD1), 25FPS (CIF) SATA Supported • ۱ SATA Up to 2TB Video Output • CVBS, VGA, HDMI
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7204HWI-SH

دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7204HWI-SH(کد: )

Video Channels • ۴ Video Channel Audio Channels • ۱ Audio Channel Rec. Resolution • WD1(960*576), D1(720*576), CIF Frame Rate • ۲۵FPS (WD1,D1,CIF) SATA Supported • ۱ SATA Up to 2TB Video Output • CVBS, VGA, HDMI
۰٫۰۰ ریال
دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7208HFI-SH

دستگاه ضبط دیجیتال آنالوگ HIKVISION مدل DS-7208HFI-SH(کد: )

Video Channels • ۸ Video Channel Audio Channels • ۱ Audio Channel Rec. Resolution • D1(720*576), CIF(352*288) Frame Rate • ۲۵FPS (D1,CIF) SATA Supported • ۲ SATA Up to 2TB Video Output • CVBS, VGA, HDMI
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته AHD

دوربین مدار بسته آنالوگ AHD

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل  QD -407

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD -407 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۲۴LEDعدد جنس بدنه: فایبر گلاس دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل  QD -409

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD -409 (کد: )

STAR 1 ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۳۶LEDعدد جنس بدنه: فایبر گلاس بزرگ دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل  QD -416

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD -416 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۲۴LEDعدد جنس بدنه: فلز دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل  QD -417

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD -417 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۲۴LEDعدد جنس بدنه: فلز دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD -2810

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD -2810 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /3.6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۱٫۳MP برد دید در شب ۳۰متر جنس بدنه: فلز با یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD -401

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD -401 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۲۴LEDعدد جنس بدنه: فایبر گلاس دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD 2815

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD 2815 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /3.6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۱٫۳MP برد دید در شب ۳۵متر جنس بدنه: فایبر گلاس کشور سازنده : کره
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD-2820

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD-2820 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /3.6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۲MP برد دید در شب ۴۰متر جنس بدنه: فلز با یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD(کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /3.6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۱٫۳MP برد دید در شب ۳۰متر جنس بدنه: فلز دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD -2822

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD -2822 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /3.6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۱٫۳MP برد دید در شب ۳۰متر جنس بدنه: فایبر گلاس دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD 403

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD 403 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۲۴LEDعدد جنس بدنه: فایبر گلاس دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD 404

دوربین مدار بسته دام AHD Q&G مدل QD 404 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۲۴LEDعدد جنس بدنه: فایبر گلاس دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته دام سری AHD-PARADA 

دوربین مدار بسته PRADA AHD مدل PC-HDF-135R

دوربین مدار بسته PRADA AHD مدل PC-HDF-135R (کد: )

Fixed Lens Vandal proof IR Dome Camera 1.3 MP AHD, SONY SENSOR DWDR,۳DNR, Sense-up, OSD, with IR-cut IR range:20M Lens 3.6mm/F2.0 Weather Resistance:IP65 DC12V
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت PRADA AHD مدل PC-HDV-133R

دوربین مدار بسته بولت PRADA AHD مدل PC-HDV-133R (کد: )

Varifocal IR Dome Camera 1.3 MP AHD, SONY SENSOR DWDR,۳DNR, Sense-up, OSD, with IR-cut IR range:20M 2.8-12mm Manual Zoom Lens Weather Resistance:IP65 DC12V
۰٫۰۰ ریال

 AHD-SEPRADO دوربین مدار بسته دام

 

دوربین مدار بسته دام SPERADO AHD مدل SHC-6120

دوربین مدار بسته دام SPERADO AHD مدل SHC-6120 (کد: )

سنسور ۱ مگاپیکسل دارای لنز ۳ مگاپیکسل ثابت ۳٫۶ میلیمتری دارای ۲۴ LED با برد ۲۵ متر دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام SPERADO AHD مدل SHC-2120

دوربین مدار بسته دام SPERADO AHD مدل SHC-2120 (کد: )

سنسور ۱ مگاپیکسل دارای لنز ۳ مگاپیکسل ثابت ۳٫۶ میلیمتری درای ۲۴ LED با برد ۲۵ متر دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام SPERADO AHD مدل SHC-2122

دوربین مدار بسته دام SPERADO AHD مدل SHC-2122 (کد: )

سنسور ۱٫۳ مگاپیکسل دارای لنز ۳ مگاپیکسل ثابت ۳٫۶ میلیمتری دارای ۲ HLED با برد ۲۵ متر دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام SPERADO AHD مدل SHC-2134

دوربین مدار بسته دام SPERADO AHD مدل SHC-2134 (کد: )

سنسور ۱٫۳ مگاپیکسلی سونی لنز ۳ مگاپیکسل وریفوکال ۲٫۸ به ۱۲ دارای ۳۶ LED با برد ۴۰ متر دید در شب
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام SPERADO AHD مدل SHC-6134

دوربین مدار بسته دام SPERADO AHD مدل SHC-6134 (کد: )

سنسور ۱٫۳ مگاپیکسل لنز ۳ مگاپیکسلی وریفوکال ۲٫۸ به ۱۲ دارای ۳۶ LED با برد ۴۰ متر دید در شب
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته AHD – K-VIEW 

 

دوربین مدار بسته دام K.VIEW AHD مدل KV-301

دوربین مدار بسته دام K.VIEW AHD مدل KV-301(کد: )

۱/۳” Sony IMX238 1.3 MP 3.6mm 12 PCs 15 m OSD Menu-DWDR-DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام K.VIEW AHD مدل KV-302

دوربین مدار بسته دام K.VIEW AHD مدل KV-302(کد: )

۱/۳” Sony IMX238 1.3 MP 3.6mm 24 PCs 20 m OSD Menu-DWDR-DNR
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام K.VIEW AHD مدل KV-401

دوربین مدار بسته دام K.VIEW AHD مدل KV-401(کد: )

۱/۳” Sony IMX238 1.3 MP 2.8-12mm 36 Pcs 30 m OSD Menu-DWDR-DNR
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته Q&G

 

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2830

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2830 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /4mm 6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۱٫۳MP برد دید در شب ۴۰متر جنس بدنه: فلز همراه با پایه کشور سازنده : کره
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2832

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2832 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /6 mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۱٫۳MP برد دید در شب ۳۵متر جنس بدنه: فلز دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2835

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2835 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /4mm 6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۱٫۳MP برد دید در شب ۴۵متر جنس بدنه: فلز با یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2840

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2840 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /4mm 6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۲MP برد دید در شب ۴۵متر جنس بدنه: فلز همراه با پایه با یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2850

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2850 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /3.6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۲MP برد دید در شب ۳۵متر جنس بدنه: فلز همراه با پایه دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2850

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2850 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: وری فوکال ۲MP /2.8 – 12mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۲MP برد دید در شب۳۵متر جنس بدنه: فلز همراه با پایه دارای یکسال گارانتی
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته DAHUA

 

دوربین مدار بسته دام DAHUA HDCVI مدل HDBW1100R-VF

دوربین مدار بسته دام

DAHUA HDCVI مدل HDBW1100R-VF (کد: )

>1/2.9″ 1Megapixel CMOS > 25/30fps@720P > High speed, long distance real-time transmission > Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR > 2.7~12mm vari-focal lens > Max. IR LEDs length 30m, Smart IR > IP66, IK10, DC12V
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA HDCVI مدل HDW1100C

دوربین مدار بسته دام DAHUA

>1/2.9″ 1Megapixel CMOS >25/30fps@720P >High speed, long distance real-time transmission >Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC >2.8mm fixed lens >Max. IR LEDs length 20m, Smart IR >DC12V
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA HDCVI مدل HDW1100R

دوربین مدار بسته دام DAHUA HDCVI مدل HDW1100R(کد: )

>1/2.9″ 1Megapixel CMOS > 25/30fps@720P > High speed, long distance real-time transmission > Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC > 3.6mm fixed lens > Max. IR LEDs length 20m, Smart IR > DC12V
۰٫۰۰ ریال

دوربین های بولت DAHUA

 

دوربین مدار بسته بولت DAHUA HDCVI مدل HFW1100R

دوربین مدار بسته بولت DAHUA HDCVI مدل HFW1100R(کد: )

• ۱/۲٫۹″ ۱Megapixel CMOS • ۲۵/۳۰fps@720P • High speed, long distance real-time transmission • Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR • ۳٫۶mm fixed lens • Max. IR LEDs length 20m, Smart IR • IP66, DC12V
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت DAHUA HDCVI مدل HFW1100R-VF

دوربین مدار بسته بولت DAHUA HDCVI مدل HFW1100R-VF (کد: )

• ۱/۲٫۹″ ۱Megapixel CMOS • ۲۵/۳۰fps@720P • High speed, long distance real-time transmission • Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR • ۲٫۷~۱۲mm vari-focal lens • Max. IR LEDs length 30m, Smart IR • IP66, DC12V
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت DAHUA HDCVI مدل HFW1100S-280

دوربین مدار بسته بولت DAHUA HDCVI مدل HFW1100S-280 (کد: )

>1/2.9″ 1Megapixel CMOS >25/30fps@720P >High speed, long distance real-time transmission >Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC >2.8 fixed lens >Max. IR LEDs length 20m, Smart IR >IP66, DC12V
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته بولت DAHUA HDCVI مدل HFW1100S-360

دوربین مدار بسته بولت DAHUA HDCVI مدل HFW1100S-360 (کد: )

>1/2.9″ 1Megapixel CMOS >25/30fps@720P >High speed, long distance real-time transmission >Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC >3.6 fixed lens >Max. IR LEDs length 20m, Smart IR >IP66, DC12V
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته IP – DAHUA

 

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDB4300C

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDB4300C (کد: )

• ۱/۳” ۳Megapixel progressive scan Aptina CMOS • H.264 & MJPEG dual-stream encoding • Max 20fps@3M(2048×۱۵۳۶), ۲۵/۳۰fps@1080P • Day/Night(Electronic), 3DNR, AWB,AGC,BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۲٫۸, ۳٫۶mm fixed lens • Micro SD memory, IP66, IK10, PoE
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW1000E

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW1000E (کد: )

• ۱/۴” ۱Megapixel progressive scan CMOS • H.264&MJPEG dual-stream encoding • ۲۵/۳۰fps@720P(1280×۷۲۰) • DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۳٫۶mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) • Max. IR LEDs Length 30m • IP66, IK10, PoE
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW1000E-S

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW1000E-S (کد: )

• ۱/۴” ۱Megapixel progressive scan CMOS • H.264&MJPEG dual-stream encoding • ۲۵/۳۰fps@720P(1280×۷۲۰) • DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۳٫۶mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) • Max. IR LEDs Length 30m • IP66, IK10, PoE • Micro SD memory
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW1200E

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW1200E (کد: )

۲Megapixel Full HD Network Mini IR Dome Camera >1/3” ۳Megapixel progressive scan Aptina CMOS >H.264&MJPEG dual-stream encoding >25/30fps@1080P(1920×۱۰۸۰) >DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC >Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & DMSS >3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) >Max. IR LEDs Length 30m >IP66, IK10,PoE
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW2200R-VF

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW2200R-VF (کد: )

• ۱/۲٫۸” ۲Megapixel progressive Exmor CMOS • H.264 & MJPEG dual-stream encoding • ۲۵/۳۰fps@1080P(1920×1080) • DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۲٫۸~۱۲mm varifocal lens • Max IR LEDs Length 20m • IP66, IK10, PoE
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته دیجیتال DAHUA IP

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW2200R-Z (کد: )

• ۱/۲٫۸” ۲Megapixel progressive Exmor CMOS • H.264 & MJPEG dual-stream encoding • ۲۵/۳۰fps@1080P(1920×1080) • DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۲٫۸~۱۲mm varifocal lens •Motorized Lens • Max IR LEDs Length 20m • IP66, IK10, PoE
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW2300R-VF

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW2300R-VF (کد: )

• ۱/۳” ۳Megapixel progressive Aptina CMOS • H.264 & MJPEG dual-stream encoding • Max 20fps@3M(2048×1536)&25/30fps@1080P(1920 x1080) • DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۲٫۸~۱۲mm varifocal lens • Max IR LEDs Length 20m • IP66, IK10, PoE
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW2300R-Z

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW2300R-Z (کد: )

• ۱/۳” ۳Megapixel progressive Aptina CMOS • H.264 & MJPEG dual-stream encoding • Max20fps@3M(2048×1536)&25/30fps@1080P(1920 x1080) • DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۲٫۸~۱۲mm varifocal lens • Motorized Lens • Max IR LEDs Length 20m • IP66, IK10, PoE
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW4100E-AS

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW4100E-AS (کد: )

• ۱/۳” ۱٫۳Megapixel progressive scan Aptina CMOS • H.264 & MJPEG dual-stream encoding • ۲۵/۳۰fps@1.3M(1280×۹۶۰)&720(1280×۷۲۰) • DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۳٫۶mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) • Max. IR LEDs length 30m • IK10, IP66, PoE • Micro SD memory, Audio
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW4200E
• ۱/۲٫۸” ۲Megapixel progressive scan Exmor CMOS • H.264&MJPEG dual-stream encoding • ۲۵/۳۰fps@1080P(1920×۱۰۸۰) • DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۳٫۶mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) • Max. IR LEDs Length 30m • IP66, IK10, PoE
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW5200

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDBW5200 (کد: )

• ۱/۲٫۵” ۵Megapixel progressive scan Aptina CMOS • H.264 & MJPEG dual-stream encoding •Max12fps@5M(2560×۱۹۲۰)&25/30fps@1080P(1920 ×۱۰۸۰) • DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۴~۹mm varifocal motorized lens • Built-in 1/1 alarm in/out • Max. IR LEDs length 20m • Micro SD memory, IP66, IK10, PoE
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDW1000S

• ۱/۴” ۱Megapixel progressive scan CMOS • H.264 & MJPEG dual-stream encoding • Max 25/30fps@720P(1280×۷۲۰) • DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۳٫۶mm fixed lens (2.8mm,6mm optional) • Max. IR LEDs Length 20m • IP66, PoE
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDW1100S
• ۱/۴” ۱Megapixel progressive scan CMOS • H.264 & MJPEG dual-stream encoding • Max 25/30fps@720P(1280×۷۲۰) • DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۳٫۶mm fixed lens (2.8mm,6mm optional) • Max. IR LEDs Length 20m • IP66, PoE
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام DAHUA IP مدل IPC-HDW1200S
• ۱/۳” ۲Megapixel progressive scan CMOS • H.264 & MJPEG dual-stream encoding • Max 25/30fps@1080P(1920×۱۰۸۰) • DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • ۳٫۶mm fixed lens (2.8mm,6mm optional) • Max. IR LEDs Length 30m • IP66,PoE
۰٫۰۰ ریال

دوربین مدار بسته چیست؟

دوربین مداربسته یا  closet circuit television  که  به اختصار cctv می باشدبه دوربین هایی گفته می شود که جای ثابت نصب شده اند و تصاویر خود را به طور همزمان به یک جا یا چند جا ارسال می کند که اغلب دوربین های مداربسته در ضمینه حفاظت و نظارت به کار برده می شود که به همین دلیل است که در اکثر اماکن دیدیه می شود

 تاریخچه اختراع دوربین مدار بسته

نخستین سیستم مداربسته در سال ۱۹۴۲ میلادی توسط شرکت زیمنس آلمان به منظور مشاهده پرتاب موشک های v2 نصب شد. یک مهندس آلمانی بنام “والتر بروچ” مسئول نصب این سیستم بود. این امر برای کاهش تلفات انسانی در هنگام تست پرتاب موشک بود
گیری در کاهش جرایم ایفا نکرد. تا ایتکه در سال ۱۹۸۰ دوربین های مداربسته در سطح گسترده ای در سراسر آمریکا بخصوص در مراکز عمومی بکار گرفته شد. بنظر می آمد استفاده از دوربین مداربسته راهی ارزان تر در مقایسه با بکارگیری نیروهای پلیس برای شناسایی جرایم باشد.

کاربرد دوربین مداربسته 

کاربرد اصلی و عمده دوربین های مداربسته در سیستم های حفاظتی و نظارتی می باشد  که در این راستا کارخانجات برای کنترل خط تولید و مراکز دولتی و نظامی برای نظارت و امنیت استفاده میشود شما در اتوبان ها و بزرگراه ها به صورت محسوس آنرا مشاهده می کنید

– جلوگیری از وقوع جرم:

کاربرد دوربین های مداربسته در جلوگیری از ارتکاب جرایم بسیار وسیع است. از جلوگیری از جرایم رانندگی تا جرایم جنایی. استفاده نامحسوس از دوربین های مخفی نیز بسیار رواج یافته است. بطور مثال می توان به دوربین های دستگاه های خود پرداز اشاره کرد که برای شناسایی جرایمی چون وارد کردن تصادفی رمز کارت اعتباری کاربرد دارد.

 

 

-کاربرد صنعتی:
در کارخانجات صنعتی نیز از دوربین های مداربسته در محل ها یا مراحلی از کار که حضور فیزیکی انسان خطرناک،دشوار یا حتی غیر ممکن است نیز بهره گرفته می شود. در کارخانجاتی مثل کارخانجات شیمیایی یا نیروگاه های هسته ای.در مراکز صنعتی استفاده از دوربین های اسکن خط تولید و دوربین های حرارتی رواج زیادی دارد.

 

-کنترل ترافیک:
امروزه در اکثر کشورهای جهان از دوربین های مداربسته برای کنترل ترافیک وسایل نقلیه در سطح گسترده ای استفاده می شود. از جمله کنترل میزان ترافیک در خیابان ها و ارسال اطلاعات توسط gps به رانندگانی که قصد عبور از مسیر آن خیابان ها را دارند.تحت نظارت قراردادن تصادفات و شناسایی جرایم رانندگی حداقل کاربرد های دوربین مداربسته در کنترل وسایل نقلیه هستند. شناسایی اتوماتیک پلاک خودروها از جمله آخرین دستاورد های دوربین های مداربسته در این بخش می باشند.

 

-امنیت نقل و انتقالات:
در نقل و انتقلات عمومی از دوربین مداربسته برای جلوگیری از حوادثی که ممکن است در اثر خارج از دید بودن محل صورت بگیرد استفاده می شود. بطور مثال در متروها از دوربین مداربسته برای کنترل درهای ورود و خروج مسافران به منظور اطمینان از اینکه مسافر از در عبور کرده است و یا موارد مشابه آن در اتوبوس ها و قطارهای شهری.
انواع دوربین مداربسته
از نظر نوع سیگنال:
-دوربین های آنالوگ
-دوربین های ip (آی پی تحت شبکه)
-دوربین های دو منظوره
از نظر شکل ظاهری و کاربرد متناظر:
-دوربین های دام dome
-دوربین های صنعتی
-دوربین های مینیاتوری
-دوربین های مادون قرمز ir
-دوربین های اسپید دام (دوربین های چرخشی ptz)
از نظر قاب و پوشش:
-دوربین های ضد آب قاب بزرگ (پمپ بنزینی)
-دوربین های مخفی
-دوربین های قاب فانتزی

 

دوربین های آنالوگ 

 

نسل اولیه  دوربین های مداربسته می باشند که در کشور های جهان سوم هنوز کاربرد دارد و  برای دریافت و ارسال اطلاعات صدا و تصویر از امواج آنالوگ استفاده می کنند.صدا و تصویر این دوربین ها هر یک توسط کابل کواکسیال منتقل می شوند که شامل مغزی که عموما مس میباشد و یک لایه پلاستیک و یک فویل و چندین رشته به هم تابیده شده جهت جوگیری از نویز و یک لایه PVC به عنوان روکش تشکیل شده است .  (با استفاده از کابل های دیگر مانندCAT5 , CAT6  این امر میسر می باشد )

کیفیت این دوربین ها  تابعی از امواج آنالوگ است. امواج آنالوگ همواره در معرض نویز قرار دارد. نویز های مختلف الکترومغناتیسی و نویز های ناشی از نوسانات برق همواره یکی از تهدیدات جدی بر کیفیت دوربین های مداربسته آنالوگ می باشند. به همین دلیل استفاده از کابل ها و تجهیزات با کیفیت بالا روی کیفیت تصویر در این نوع دوربین ها تاثیر بسزایی دارد.

 

زمانی که نیاز به ارسال تصاویر و صدا بصورت بی سیم باشد این دوربین ها ضعف بزرگی از خود نشان میدهند.
برای ضبط تصاویر آنالوگ  بااید ابتدا آنالوگ را به دیجیتال تبدیل کرده و در نهایت ذخیره سازی انجام شود دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال dvr این امر را به حقیقت میرساند.
به دلیل قیمت پایین تر دوربین های آنالوگ نسبت به دوربین های دیجیتال این دوربین ها به عنوان دوربین های مداربسته رایج در بازار ایران شناخته می شوند. گرچه اخیرا بازار به سمت دیجیتال شدن پیش می رود و بسیاری از سازمان ها به سوی دوربین های ip  متمایل شده اند اما هنوز سرعت جایگزینی این نسل قبلی دوربین ها با نسل جدید دوربین های دیجیتال کند است.
مزایای دوربین های آنالوگ:
-قیمت پایین
-تنوع گسترده در بازار ایران
-سادگی نصب نسبت به دوربین های دیجیتال
معایب دوربین های آنالوگ:
-کیفیت آنالوگ : کیفیت پایین تر نسبت به دیجیتال
-امکان نویز پذیری: به دلیل استفاده از سیستم آنالوگ
-هزینه بالای سیم کشی
-ارتباط بیسیم با کیفیت پایین و نا امن

 
همین امر واردکنندگان دوربین های مداربسته را نیز به واردات بیشتر دوربین های آنالوگ نسبت به دوربین های دیجیتال سوق میدهد. در هر حال یکی از مزایای اصلی دوربین های آنالوگ قیمت پایین تر آنهاست. گرچه همین قیمت پایین در پروژه های بزرگ در بالابودن هزینه های سیم کشی گم می شود. توجه به این اصل که هر دوربین با یک سیم جداگانه به دستگاه کنترل کننده وصل می شود و این خود با افزایش تعداد دوربین ها و مسافت بالای بین دوربین ها هزینه هنگفتی را سبب می شود.

 

دوربین های آی پی تحت شبکه
دوربین های ip نسل جدید دوربین های مداربسته هستند. امروزه بازارهای جهانی تمایل زیادی به دوربین های دیجیتال نشان داده است. این دوربین ها همانگونه که از نامشان پیداست از امواج کاملا دیجیتال برای تحلیل و ارسال داده های تصویر و صدا استفاده می کنند. یعنی برخلاف دوربین های آنالوگ، این دوربین ها از همان ابتدای دریافت تصاویر امواج را دیجیتال می کنند. ضمن بکارگیری از امواج دیجیتال ، آنها تحت بستر شبکه کنترل و مرتبط می شوند. هر دوربین همانند یک وسیله در شبکه عمل می کند و به وسیله شناسه شبکه ip و در قالب الگوها و قوانین شبکه به مرکز کنترل متصل می گردد.

 

مزایای دوربین های آی پی
-کیفیت بالای تمام دیجیتال
-امکان استفاده بهینه از کابل های ارتباطی
–امکان ارتباط بیسیم با امنیت و کیفیت بالا
-امکان ارسال همزمان تصویر،صدا و برق در بستر شبکه
معایب دوربین های آی پی
-قیمت بالای دوربین ها
-محدودیت پهنای باند
دوربین های تحت شبکه ارتباط نزدیکی با شبکه جهانی اینترنت دارند. می توانند از شبکه داخلی به شبکه اینترنت متصل شوند و یا حتی مستقل از شبکه داخلی به اینترنت مرتبط شده و از آن طریق کنترل شوند.
برای ضبط تصاویر آنها دیگر نیازی به dvr  نیست بلکه یک دستگاه که تنها ارتباط شبکه ای ایجاد کرده و داده های دوربین های آی پی را ذخیره کند کافی است. به همین دلیل مفهوم ضبط دیجیتال جای خود را به مفهوم کاربردی تر ضبط شبکه می دهد. دستگاه ضبط تصاویر دیحیتال nvr  بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربرد دوربین های مداربسته ip آنجا نمود روشنی پیدا می کند که در پروژه های بزرگ بهینه سازی سیستم یک امتیاز محسوب می شود. اینکه چگونه تصاویر با حداقل کابل ارتباطی و با بالاترین کیفیت ممکن به مرکز نظارتی منتقل شود تنها از سیستم های تحت بستر شبکه بر می آید. امروزه یکی از دغدغه های مردم، عدم تمایل به وجود هرگونه سیم ارتباطیست. به همین دلیل است که شرکت های جهان تمام تلاش خود را بر ارتباطات بیسیم متمرکز می کنند.

در سیستم های مداربسته آنجا که نیاز به کابل ارتباطی است دوربین های تحت شبکه می توانند با ارتباطات سری و شبکه ای از افزایش تعداد سیم جلوگیری کنند. حال آنکه در بسیاری از مواقع در دوربین های شبکه می توان از ارتباط کاملا بی سیسم استفاده کرد.
ارتباط دوربین های مداربسته بیسیم از طریق ip  بسیار مطمئن تر و امن تر است. برخلاف دوربین های آنالوگ که نگرانی است ربوده شدن تصاویر توسط هر فرد مبتدی توسط دریافت امواج آنالوگ وجود داشت در سیستم های بستر شبکه امکان کد گذاری امنیت بالایی را برای آن فراهم می کند. ضمن اینکه ارتباط بیسیم دیجیتال و تحت شبکه بدون افت کیفیت تصویر و صداست و امواج نویز بر کیفیت تصویر بی تاثیر است.
بحث دوربین های تحت شبکه آی پی همسان با بحث بر سر شبکه های کامپیوتری بسیار گسترده و پیچیده است. اما ارتباط شبکه با دوربین های آی پی هر پیشرفت مرتبط با شبکه را نیر بر دوربین ها لحاظ می کند. از آن جمله می توان به یکی از آخرین پیشرفت های شبکه یعنی power ove ethernet یا به اختصار poe اشاره کرد که این قابلیت دوربین های آی پی را نیز شامل شده است.

poe برق را در بستر شبکه می فرستد و از کابل برق جداگانه فاکتور می گیرد. در واقع دوربین های مداربسته ip با قابلیت poe تصویر ، صدا و برق را تنها از طریق همان کابل شبکه منتقل می کنند. که این یک مزیت برای سیستم های تحت شبکه بشمار می رود.
دوربین های دومنظوره
این دوربین ها در واقع دوربین های آنالوگی هستند که پرت خروجی شبکه نیز در آنها تعبیه شده است. کیفیت آنها آنالوگ است و امکان استفاده از آنها بصورت دوربین آنالوگ و یا دوربین تحت شبکه وجود دارد.

 

 

استفاده از این دوربین ها تنها زمانی توصیه می شود که سیستم مداربسته از نوع آنالوگ بوده اما اتصال یک یا چند دوربین بصورت مستقیم به شبکه مورد نیاز است.
 دوربین های دام dome

 

 

معنی لغتی کلمه دام dome گنبد است. در واقع دوربین دام به معنی دوربین گنبدی شکل بوده و عنوان دوربین های سقفی نیز درباره آنها بکار میرود. این دوربین ها بیشتر برای نصب بر روی سقف طراحی شده و در اشکال فانتزی و متفاوتی در بازار موجود است. صرف نظر از قابلیت دید در شب و یا نوع لنز یا نوع امواج به کلیه دوربین های سقفی گنبدی شکل دوربین دام گفته می شود.
دوربین های صنعتی Box CCTV

 

استفاده از این دوربین ها برخلاف نامشان در بازار ایران، منحصر به مصارف صنعتی نیست. این دوربین ها که نام اصلیشان دوربین های بادی body camera می باشد دوربین های مکعب مستطیل شکلی هستند که معمولا قابلیت نصب لنز بصورت جداگانه روی آنها تعبیه شده است. از آنجا که سایر دوربین ها قابلیت سوار شدن لنز یا تعویض آن را ندارند از این دوربین ها بیشتر در جاهایی استفاده می شود که زوم یا فکوس مطلوب باشد.
دوربین های صنعتی با قاب و یا بدون قاب در داخل و یا خارج ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

 

دوربین های مینیاتوری CUBE CCTV

دوربین های مینیاتوری یا mini camera همانگونه که از نامشان پیداست دوربین های مداربسته  کوچک متداول در بازار هستند. از این دوربین ها بیشتر به عنوان دوربین های مخفی استفاده میشود. معمولا آنها را در جایی که می خواهند دوربین نامحسوس باشد بکار می گیرند.

دوربین های آی آر

 

به کلیه دوربین ها که از نور مادون قرمز برای تشخیص تصاویر استفاده می کنند دوربین های اینفرارد یا ir گفته می شود. در دوربین های مداربسته از این تکنولوژی بیشتر برای تشخیص تصاویر در تاریکی استفاده می شود. معمولا تعدادی led در اطراف لنز این دوربین ها نصب شده و بوسیله یک سنسور نور در تاریکی روشن می شوند.
دوربین های اسپیددام چرخشی

 

دوربین های چرخشی یا speed dome و یا ptz به کلیه دوربین های مداربسته گفته می شود که قابلیت چرخش دوربین در جای خود بوسیله کنترل کننده یا اتوماتیک فراهم شده باشد. از این دوربین ها بیشتر در مواقعی استفاده می شود که نیاز است که فرد تصاویر دوربین مداربسته را همزمان نظارت کند. از اینرو فرد می تواند با استفاده از قابلیت ptz سیستم های مداربسته ، دوربین را به هر جهت که می خواهد بچرخاند و در هر جا که می خواهد زوم کند. دوربین های اسپید دام به دلیل تعبیه شدن موتور روی آنها از قیمت بالاتری نسبت به سایر دوربین های مداربسته برخوردارند.
دوربین های ضد آب ( Bullet)
به هر دوربین مداربسته که قاب آنها طوری طراحی شده باشد که از نفوذ آب به آن جلوگیری کند دوربین های ضد آب می گویند. ممکن است خود لنز نیز ضد آب (واتر پروف) طراحی شود اما در بیشتر موارد این قاب دوربین است که به عنوان ضد آب شناخته می شود. دوربین هایی که باید در فضای باز استفاده شوند و یا به اصطلاح دوربین های out door می بایست از قاب های ضد آب استفاده کنند.
دوربین های مخفی

 

 

دوربین های مداربسته مخفی می توانند در هر شکل و اندازه وجود داشته باشند. از آنجا که استفاده از دوربین های مخفی کاملا ابتکاری می باشد می توان آنها را در هر جای ممکن جاسازی کرد. انواع پیش ساخته آنها در قاب های مختلفی مثل قاب سیستم اطفاء یا قاب زنگ ، ساعت دیواری ، پریز برق موجود است. معمولا از دوربین های مینیاتوری به عنوان دوربین های مخقی استفاده می شود.
تجهیزات دوربین مداربسته
در این بخش به معرفی و بررسی برخی از تجهیزات و لوازم جانبی دوربین های مداربسته می پردازیم.

 

dvr  چیست ؟
دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال digital video recording  که به اختصار dvr نامیده می شود یک سیستم نظارت و کنترل بر دوربین های مداربسته آنالوگ است. این سیستم قابلیت های فرآوانی را برای دوربین ها فرآهم می کند. از ضبط تصاویر با فرمت های تصویری و کیفیت های مختلف تا قابلیت های هشداری متنوع. ارتباط با شبکه و بکارگیری نرم افزارهای کاربردی.
دی وی آر ها شامل تعداد محدودی ورودی و خروجی تصویر و صدا هستند و همین محدودیت تعداد ورودی ها آنها را دسته بندی کرده است. دی وی آر های با ۴ ورودی تصویر را دی وی آر ۴ کانال (dvr 4ch) می نامند. به همین ترتیب تعداد کانال ها می تواند ۸ ، ۱۶ و ۳۲ باشد. دی وی آر های رایج در بازار از ۳۲ فراتر نمی روند. اینها استاندارد های ورودی تصاویر هستند گرچه ممکن است برخی از شرکت ها خصوصا شرکت های چینی تعداد ورودی های متفاوتی برای محصولات خود در نظر بگیرند.
انواع dvr :
صرف نظر از انواع دی وی آر از نظر تعداد کانال که می توانند ۴ کانال ، ۸ کانال ، ۱۶ کانال ، ۳۲ کانال و یا… باشند ، dvr  های موجود در بازار در دو دسته کلی نیز تقسیم بندی می شوند.
-دی وی آر های استندلون standalone
-کارت دی وی آر
کارت dvr:
کارت dvr یک کارت کامپیوتری است که در دو حالت داخلی (اینترنال) یا خارجی (اکسترنال) بر روی کامپیوتر نصب می گردد. کارت دی وی آر در واقع رابط بین دوربین های مداربسته آنالوگ با سیستم کامپیوتر است. مابقی وظایف را کامپیوتر انجام می دهد. اطلاعات نیز درون کامپیوتر ذخیره می شود.

 

 

این سیستم بیشتر برای مصارف کوچک و استفاده های کوتاه مدت توصیه می شود. اشاره به این نکته که یک کامپیوتر را باید برای استفاده از این کارت در نظر گرفت ضمن اینکه برای کارایی و امنیت بیشتر می بایست از استفاده های دیگر با کامپیوتر پرهیز شود هزینه های بالای برق که همزمان بخش های مختلف پی سی مورد استفاده قرار می دهند همگی بازار را به استفاده از سیستم های مستقل دی وی آر سوق می دهد.
دی وی آر استندلون standalone:
سیستم dvr مستقل از کامپیوتر را دی و آر استندالون می نامند. این دستگاه که معمولا در اندازه های متفاوتی در ابعاد دی وی دی پلیر تا کیس کامپیوتر در بازار موجود است بر حسب نیاز می تواند کوچک یا بزرگ و با قابلیت های متفاوت باشد. از آنجا که این سیستم بطور خاص برای ذخیره و کنترل دوربین های مداربسته طراحی شده است استفاده از آن در مقابل نوع کارت کامپیوتر دی وی آر ترجیح داده شده و توصیه میگردد.
همانگونه که اشاره گردید تعداد کانال dvr  ها از روی تعداد ورودی تصویر تعیین می شود حال آنکه دی وی آر ها می توانند دارای تعداد کانال متفاوت ورودی برای صدا باشند. در بازار این دستگاه ها ممکن است هیچ ورودی صدا نداشته باشند و یا یک یا چند ورودی صدا در آنها تعبیه شده باشد.

 

 

معمولا دستگاه های دی وی آر ، پرتی برای لن lan شبکه دارند که به منظور ارتباط با شبکه داخلی یا اینترنت و بخصوص در  مبحث انتفال تصویر روی اینترنت استفاده می شود. دی وی آر هایی که ورودی صدا و پرت lan داشته باشند در بازار ایران اصطلاحا فول آپشن (full option) می نامند.

گرچه قابلیت های dvr ها متفاوت است و در بین فول آپشن ها نیز گزینه ها بسیار متنوع خواهند بود.
برخی از قابلیت های متفاوت dvr ها:
-هشدار قطع یا خرابی دوربین
-قابلیت حسگر حرکت motion detection
– قابلیت ضبط تصاویر با فرمت های مختلف و کیفیت های متفاوت
-ارتباط lan یا dial up
-هشدار حرکت از طریق ایمیل
-امکان ارتباط با ftp
-کنترل از طریق وب
– شمارنده ورود و خروج counter
-تنظیم نور در نور شدید یا تاریکی مطلق
-زبان های سیستم (فارسی و …)

 

nvr  چیست ؟
دستگاه کنترل و ذخیره سازی تصاویر دوربین های مداربسته تحت شبکه ip را network video recording یا به اختصار nvr می نامند. این دستگاه بر مبنای کنترل دوربین های شبکه طراحی شده و مدل های مختلف آن در ابعاد مختلف موجود است. این سیستم امکان کنترل دوربین های ip و ذخیره سازی تصاویر آنها را فراهم می کند.

 

وظایف عمده ان وی آر ها همانند دی وی آر ها بوده و قابلیت های نسبتا مشابهی را دارا می باشند. تفاوت ها تنها در بکارگیری و نحوه ارتباطشان با دوربین هاست. برخلاف dvr ها که اتصال تصویر و صدا را بسادگی فراهم کرده اند نحوه اتصال در nvr ها تابع مستقیمی از مفاهیم شبکه های کامپیوتریست. nvr در واقع مرکز اتصال شبکه بشمار می رود و سیاست های اتصال در شبکه بر حسب نیاز با توجه به الگوی شبکه متفاوت خواهد بود.

 

bnc

bnc یا british naval connector نوعی فیش ارتباطیست که به منظور اتصال کابل های کواسیال بکار  می رود. این اتصال دهنده ها برای کابل های کواکسیلی از قبیل rg59، rg58 تا rg179 و rg316 مناسب هستند.

بی ان سی ها در زمینه های متفاوتی از جمله تجهیزات رادیویی،تلویزیونی،تجهیزات آزامایشگاهی، سیگنال های ویدیویی و همچنین برخی شبکه های کامپیوتری بکار برده می شوند. همچنین این اتصال دهنده ها فیش های متداول برای ارتباط دوربین های مداربسته آنالوگ هستند.

 

همانند سایر اتصال دهنده ها bnc ها نیز بصورت نری و مادگی با یکدیگر متصل می شوند شامل یک پین داخلی و یک فک دوار چرخنده می باشند. بدنه چرخشی بی ان سی نر در بی ان سی ماده با چرخشی ۱۸۰ درجه قفل می شود.طراحی داخلی bnc ها سبب اتصال قفل شونده و مطمئن شده است.
bnc های موجود در بازار بسته به نوع اتصال آنها با کابل و همچنین ابزار اتصال دهنده آنها در انواع مختلفی یافت میشوند. از آن جمله می توان به بی ان سی های پیچی ، بی ان سی های فنری، بی ان سی های پرسی و… اشاره کرد.
برای اتصال بی ان سی های پرسی به کابل کواکسیال ابزار پرس بی ان سی نیاز است اما برای بی ان سی های پیچی یک پیچ گوشتی ریز کفایت می کند. که البته نیاز به توضیح نیست که اتصال بی ان سی های پرسی مطمئن تر می باشد.

 

راهنمای انتخاب لنز مناسب
یکی از دغدغه ها هنگام نصب دوربین های مداربسته خصوصا دوربین های صنعتی ،انتخاب نوع لنز مناسب برای محل و هدف مورد نظر است. اینکه چه لنزی را برای زوم و فوکوس روی بخشی خاص از محیط انتخاب کنیم.
همانطور که میدانید لنزها در اندازه های متفاوتی در بازار موجودند. که متداولترین آنها لنزهای ۴٫۳ ، ۶ ، ۸ ، ۱۲ و یا ۱۶ میلیمتری هستند.